Program Yeterlilikleri

 1. Yabancı dil (İngilizce) eğitim- öğretimi ve öğretmenlik mesleği ile ilgili sahip olduğu gerekli kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgisini açıklar ve eğitsel sorunlara çözüm(ler) üretmek için kullanır.
 2. Öğretimini yapacağı yabancı dilde (İngilizce) ve anadilde (Türkçe) üretilen yazılı ve sözlü metinleri eleştirel bir yaklaşımla çözümleyerek etkili iletişim kurabilecek düzeyde sahip olduğu dil becerilerini (okuma, konuşma, yazma, dinleme becerileri) kullanır.
 3. Yabancı dil öğretmeni olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuatı bilir ve mevzuata uygun davranır.
 4. Yabancı dil öğretmeni olarak alanındaki yenilikleri takip etmek, özgün etkinlikler geliştirmek ve karşılaşabileceği olası sorunlara çözüm üretmek için gerekli bilimsel yöntemleri ve teknolojileri kullanır.
 5. Yabancı dil öğretimi süreçlerini farklı öğrenen profillerinin özelliklerini ve yaşam deneyimlerini dikkate alarak planlar, uygun ortamlar organize eder ve işleyişini etkili bir şekilde yürütür.
 6. Yabancı dil öğretim programlarını uygun yaklaşımları seçerek kendi bağlamı içerisinde analiz eder ve değerlendirir.
 7. Yabancı dil öğretimine ve öğrencilerin gelişimine uygun ölçme ve değerlendirme araçları hazırlar ve uygular ve analiz eder. .
 8. Yabancı dil (İngilizce) eğitim- öğretimi sürecinde kültürlerarası iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır ve öğrencilerine tutum ve davranışlarıyla rol model olur.
 9. Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini aktif olarak kullanır ve öğrencilerine bu becerileri kazandırır.
 10. Yabancı dil öğretmeni olarak paydaş kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim ve işbirliği kurma yollarını bilir ve uygular.
 11. Yabancı dil (İngilizce) eğitim- öğretimi süreci sonunda günlük yaşamda yabancı dili etkili bir iletişim aracı olarak kullanacak bireyler yetiştirir.
 12. Öğreteceği dilin yapısını, kurallarını ve kullanılabileceği çeşitli bağlamları bilir ve hedef dili bunlara uygun olarak kullanır ve öğrendiği diğer dillerle karşılaştırabilir.
 13. Öğrenci gelişimini desteklemeye ve etkili öğretim sağlamaya dönük geribildirimler verir.
 14. Kazanımlara dönük kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi sağlayıcı öğretim teknolojilerinden yararlanarak ders materyalleri geliştirir, hazır materyalleri uyarlar, öğrenme ortamını düzenleyerek uygular ve değerlendirir.
 15. Klasik ve modern İngiliz Edebiyatı ürünlerini inceleme için gerekli temel kavram ve kuramları bilir; edebi eserleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, bu bilgi ve becerileri dil öğretiminde etkin biçimde kullanır.
 16. Öğretim ilke ve tekniklerinin, sınıf yönetimi yaklaşımlarının, öğretmenlerin tutum ve davranışlarının öğrencilerin fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve karakter gelişimi üzerindeki etkilerini değerlendirir.
 17. Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve tartışma becerilerine sahiptir.
 18. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımlar.